contact@belfiusestanous.be   •   NL : www.belfiusisvanons.be

Stoppons la privatisation de Belfius et ouvrons le débat sur l’avenir de la banque

Le gouvernement a annoncé la vente prochaine de la banque Belfius, détenue à 100% par l’État Belge et donc par la population. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun débat et pourtant, en poussant la banque Belfius dans une seule logique de maximisation du profit, la vente – même partielle – aurait un impact important sur l’économie et la société belge :

  • on se priverait de la possibilité de garantir une véritable accessibilité du service bancaire : disponibilité du personnel en face à face et pas seulement en ligne, agences bancaires dans les petites villes, etc.
  • on se priverait de la possibilité d’orienter le crédit dans l’intérêt de la population et des communes: financement de la transition énergétique, investissement dans les infrastructures publiques, etc.
  • on se priverait d’une vraie alternative : une banque dont la mission première serait de servir l’intérêt général et non pas le profit de ses actionnaires.

Nous exigeons donc :

  • l’arrêt immédiat du projet de privatisation de Belfius, et l’annulation du mandat donné aux banques d’affaires
  • le lancement d’un débat public (incluant parlementaires, société civile et employé.e.s du secteur) sur l’avenir de la banque et sur l’intérêt d’une banque publique en Belgique.

Nous ne pouvons pas laisser le seul pouvoir exécutif décider à la légère de l’avenir de l’une des principales banques de Belgique. Nous en appelons à l’action urgente du Parlement Fédéral sur ce sujet.


Halt aan de privatisering van Belfius. Wij vragen een publiek debat over de toekomst van de bank

De overheid heeft de nakende verkoop van Belfius aangekondigd. De bank is vandaag voor 100 % in handen van de staat en dus van de bevolking. Voorafgaand aan deze beslissing vond er geen enkel debat plaats. De beslissing om Belfius in een logica van korte-termijn winsten te duwen door een verkoop, zelfs al is die maar gedeeltelijk, zal nochtans een belangrijke impact hebben op de Belgische maatschappij en haar economie :

  • We ontnemen ons de mogelijkheid om een echte toegang tot bancaire diensten te garanderen : direct contact met het personeel en niet enkel online, bankkantoren in dorpen,…

  • We ontnemen ons de mogelijkheid om de kredieten te oriënteren in het belang van de maatschappij en de gemeenten: financiering van de energietransitie, investeringen in publieke infrastructuur, …

  • We ontnemen ons een echt alternatief : een bank waarvan de voornaamste doelstelling is om het publieke belang te dienen en niet de zakken van de aandeelhouders te vullen.

Daarom eisen we :

– De onmiddellijke stopzetting van het privatiseringsproject van Belfius en het einde van het mandaat dat aan de zakenbanken gegeven werd.

– Het openen van een publiek debat (met parlementairen, het middenveld en de werknemers uit de sector) over de toekomst van de bank en over het nut van een publieke bank in België.

We kunnen niet toelaten dat de uitvoerende macht in zijn eentje een lichtzinnige beslissing neemt over de toekomst van één van de voornaamste banken in België. We roepen op tot dringende actie van het Federale Parlement met betrekking tot dit onderwerp.


Pétition | Petitie


Ils/elles ont déjà signé la pétition :

Zij hebben de petitie al ondertekend:

Prenom | VoornaamNom | NaamVille | GemeenteLangue | Taal
Benjamin Delori Bruxelles FR
Donald Market Diepenbeek NL
Frauke Fuchs Marchienne au Pont FR
Axel Cornu Liège FR
johnan ySEaqguaZFb New York FR
David HASSOUN Etterbeek FR
Andrée MORHET Plougrescant FR
Florine Fisette Andenne FR
godelieve mahieu 2070 Zwijndrecht NL
Eric Dieu Oleye FR

www.belfiusestanous.bewww.belfiusisvanons.be

Facebook : Belfius est à nous – Belfius is van ons